LASTEN HYVINVOINTI - KAIKKIEN ETU

Parempi Kirkkonummi rakentuu lasten hyvinvoinnin varaan. Perusta ihmisen työ- ja toimintakyvylle muodostuu lapsuudessa. Lasten hyvinvointiin panostaminen on sekä inhimillisesti, että taloudellisesti järkevää.

Lähes joka neljäs kirkkonummelainen on alle 18-vuotias ja noin puolet kunnan asukkaista asuu lapsiperheessä. Apu mahdollisimman varhain ja lähellä perheen arkea on tuloksellisinta - parasta lastensuojelua ovat hyvät peruspalvelut.

Lapsioikeuteen perehtyneenä ja lapsia koskevia asioita työssäni käsittelevänä juristina sekä pienten lasten äitinä minulla on teemaan laaja-alaista asiantuntemusta ja kokemusta.

Mitä olen tehnyt?

Lasten hyvinvointi ja oikeudet ovat syy, miksi lähdin politiikkaan mukaan ja jo valtuustokauteni alussa järjestin "Lasten kunta"- tilaisuuden, johon kutsuin alustajiksi lapsioikeuden asiantuntijoita. Tavoitteeni oli herättää keskustelua ja ottaa näin ensimmäinen askel lasten hyvinvoinnin nostamiseksi Kirkkonummen kuntapolitiikan keskiöön.

Kuluvalla valtuustokaudella olen mm. puolustanut lastensuojelun resursseja, perheasianneuvottelukeskuksen palveluita sekä ajanut perheneuvolan palveluiden laajentamista. Seuraavana askeleena tein maaliskuussa 2015 valtuustoaloitteen Kirkkonummen liittymisestä UNICEF Lapsiystävällinen kunta- toimintamalliin. Aloite sai hyvän vastaanoton ja edistin parhaani mukaan sen nopeaa käsittelyä ja jo kesäkuun 2015 valtuuston päätöksellä Kirkkonummi päätti lähteä toimintamalliin mukaan vuodesta 2016 alkaen ja on nyt sitoutunut kehittämistyöhön lasten parhaaksi. Työ on päässyt hyvään vauhtiin ja kunnan kaikki toimialat ovat käyneet palvelunsa läpi lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta kehittämiskohteita löytäen. Vuoden 2017 budjettineuvotteluissa ajoin vahvasti perheasiainneuvottelukeskuksen palveluiden ikärajan nostoa 13- 16 vuoteen, mikä onneksi toteutuikin ja helpottaa osaltaan nuorten mielenterveyspalveluiden heikkoa tilannetta.

Mitä teen seuraavaksi?

Haluan pitää tulevalla valtuustokaudella huolen siitä, että kunta ansaitsee "Lapsiystävällinen kunta" tunnustuksen vuoden 2017 lopussa, että toimintamallissa työstetyt asiat jäävät pysyviksi muutoksiksi eikä kehittämistyötä lasten hyväksi päätetä. Haluan turvata lastensuojelun ja perheiden palveluiden resursseja ja palveluiden laatua sote-uudistuksen myllerryksessä. Haluan edistää sisäilmaongelmista kärsivien koulujen ja päiväkotien kunnostusta ja puhua lapsivaikutusten arvioinnin puolesta.

Blogissani ja mediassa mm.

Eroperheille pitää tarjota enemmän tukea >>

Perheiden varhainen tukeminen on unohtunut kuntien säästöpaineissa >>

Kuulevatko päättäjät, täällä huutaa lapsi >>

Lapsen oikeuksien päivä - Tietoa lisättävä kuntatasolle >>

Perheasiain neuvottelukeskuksessa tehdään ensiarvoisen tärkeää työtä >>

Valtuustoaloitteeni: Kirkkonummesta UNICEFin lapsiystävällinen kunta >>

Kynttiläpäivä muistuttaa - nuorten mielenterveyspalveluita vahvistettava >

PÄÄTÖKSENTEON AVOIMUUS - REILU TALOUS

Kirkkonummen kunnan päätöksentekokulttuuri tuntuu jämähtäneen pienen maalaiskunnan tasolle. Tiedottaminen ontuu ja asukkaiden kuuleminen on jäänyt näennäiseksi. Kunnanhallitus haluaa kahmia valtaa eikä asiantuntijalautakuntiin luoteta, esimerkkinä tästä koulujen loma-ajoista päättäminen. Päätösenteon painopiste olisi saatava mahdollisimman lähelle kuntalaista ja turhaa byrokratiaa ja ylimääräistä hallintoa on karsittava. Haluan edistää tietoon perustuvaa, avointa ja osallistavaa päätöksententekoa. Kunnan taloudenpidon on oltava reilua. Reilua asukkaille, yrityksille ja luonnolle. Pikavoittojen sijaan on tähdättävä pitkäjänteiseen kehittämistyöhön ja investoitava rohkeasti taloutta elvyttäviin ja hyvinvointia lisääviin toimiin.

Mitä olen tehnyt?

Kuntalaisilla on oikeus tietää, mihin kunnan yhteisiä rahoja käytetään. Siksi olen tehnyt valtuustoaloitteen kunnan palveluiden ja tavaroiden ostotietojen julkistamiseksi. Aloite meni nopeasti läpi ja vuodesta 2016 lähtien kunta on julkistanut ostolaskutiedot avoimesti kunnan internet-sivulla ja kennelle vain on oikeus pyytää tositteet ostoista nähtäväkseen. Avoin data on nykypäivää ja palvelee myös yrittäjien etua.

Olen ollut viemässä Kirkkonummen Reilun Kaupan kunnaksi yhdessä Minna Hakapään kanssa. Kirkkonummi julistautui Reilun kaupan kunnaksi Kirkkonummi-päivillä lauantaina 24.8.2013. ottaen samalla merkittävän askeleen kohti eettisiä valintoja julkisissa hankinnoissa. Kunta on mm. sitoutunut käyttämään reilusti tuotettua kahvia ja teetä tilaisuuksissaan. Yhteistyössä Reilun Kaupan kunnassa ovat Kirkkonummen seurakuntayhtymä sekä paikallisia yrittäjiä ja yhdistyksiä.

Olen tehnyt valtuustoaloitteen paikallisen yrittäjyyden tukemiseksi, jossa mm. esitä lähiruoan suosimista kunnan ateriapalveluissa. Lähiruoan suosiminen vahvistaa paikallista taloutta kestävästi. Reilu talous perustuu vastuullisille valinnoille kunnan julkisissa hankinnoissa.

Mitä teen seuraavaksi?

Tulevalla kaudella aion edistää avointa ja osallistavaa päätöksentekokulttuuria ja esimerkiksi nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaedellytyksiä, joiden puolesta olen puhunut hallintosäännön uudistustyössä. Haluan, että nuoria ei ainoastaan kuulla vaan heidät otetaan tosiasiassa mukaan mukaan päätöksentekoon, mihin uusi nuorisovaltuusto antaa erinomaiset mahdollisuudet. Aion puhua tiedottamisen parantamisen puolesta ja jatkaa työtä tietoaineistojen avoimuuden puolesta.

Blogissani ja mediassa mm.

Avoin julkinen tieto yrittäjiä ja asukkkaita palvelemaan >>


YMPÄRISTÖNSUOJELU - LUONTO JA ASUKKAAT

Meillä on velvollisuus pitää huolta yhteisestä ympäristöstämme ja jättää se lapsillemme mahdollisimman hyvässä kunnossa. Ympäristönsuojelu palvelee niin luonnon kuin nykyisten ja tulevien asukkaiden etua. Arvomaailmassani luonnolla on vahva itseisarvo, luonto on arvokas sellaisenaan, ei välineenä tai hyödykkeenä ihmiselle.

Nykyteknologian keinoin pystymme turvaamaan sekä taloudelliset että luonnonsuojelun intressit. Huolellisella maankäytön suunnittelulla ja ympäristövaikutusten arvioinnilla pystytään osoittamaan ympäristölle haitalliset toiminnot alueille, joissa niistä on vähiten haittaa luonnolle ja asukkaille.

Mitä olen tehnyt?

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenenä olen pitänyt luonnon ja asukkaiden puolia useissa ympäristöä koskevissa päätöksissä. Olen tehnyt paljon työtä Vuohimäen louhimohankkeiden vastustamisessa. Esitin ympäristölupien epäämistä useilla eri perusteila tutustuttuani alueeseen, sen luontoarvoihin ja paikallisten asukkaiden muistutuksiin ja huoliin. Esitin myös niin kutsuttujen aloituslupien epäämistä eli sitä, että toiminnan saisi aloittaa vasta lainvoimaisilla päätöksillä koska aloituslupien myöntämiseen ei ollut oikeudellisia perusteita. Valitettavasti tämäkin muutosesitykseni kaatui, mutta onneksi Vaasan hallinto-oikeus kielsi laittomat aloitusluvat nopeasti.

Toisena esimerkkinä lautakunnan asioista olen vastustanut Kylmälään suunniteltua maankaatopaikkaa. Helsinkiläinen maanrakennusyhtiö on hakemassa ympäristölupaa noin kahden hehtaarin soramontun täyttämiseen. Mielestäni lupaa ei tule myöntää koska se aiheuttaisi naapureille naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Asiaa käsitellään jälleen lautakunnan kokouksessa 16.5.2017.

Valtuutettuna olen kantanut huolta kunnan ympäristönsuojelun heikoista resursseista ja mm. esittänyt Kirkkonummen luonnonsuojelun tilasta ja kunnan lakisääteisistä tehtävistä kunnanhallitukselle osoitetun kysymyksen. Olen ollut mukana edistämässä Porkkala kansallispuistoksi- hanketta ja valtuutettuna ja työryhmän jäsenenä.

Mitä teen seuraavaksi?

Valtuutettuna haluaisin jatkaa työtä Porkkalan kansallispuiston eteen, pitää huolta ympäristönsuojelun resursseista ja edistää lähimetsien ja virkistysalueiden turvaamista kaavoituksessa. Mikäli tulisin valituksi rakennus- ja ympäristölautakuntaan tulisin vastustamaan niin Vuohimäen louhimohankkeita, mikäli hallinto-oikeus palauttaa asiat lautakuntaan, kuin muutakin ympäristölle ja asukkaille haitallista toimintaa silloin kuin näen vastustamiselle olevan oikeudellisisa edellytyksiä.

Blogissani ja mediassa mm.

Ympäristö ja asukkaat jäävät louhimoiden jalkoihin >>

Porkkala kansallispuistoksi vuonna 2017! >>